Organizacje Międzynarodowe

sobota, 17 marca 2012

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 

            W chwili obecnej Komisja Kodeksu Żywnościowego jest najważniejszą organizacją międzynarodową zajmującą się bezpieczeństwem żywności, zdrowiem konsumentów i zapewnieniem uczciwych praktyk w handlu żywnością. Powstała w 1963 roku w ramach Wspólnego Programu dla Norm dotyczących Żywności powołanego przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (ang. Food and Agriculture Organization of the Unitet Nations – FAO) oraz Światową Organizację  Zdrowia  ( ang. World Health Organization – WHO).

            Kodeks Żywnościowy ( Codex Alimentarius) jest zbiorem przyjętych w skali międzynarodowej norm żywnościowych, praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe organy kontroli, przemysł rolno spożywczy oraz środowiska naukowe. Forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO oraz jej ciał pomocniczych jest miejscem deklarowania potrzeb i oczekiwań zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców przemysłu rolno – spożywczego. Z tego właśnie powodu zwiększa się zaangażowanie w jej prace organizacji pozarządowych, a w szczególności zrzeszeń i ruchów konsumenckich oraz stowarzyszeń producentów żywności.

            Należy podkreślić, że w Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i jej komitetach panuje atmosfera współpracy i dążenia do konsensusu z uwagi na wspólny cel – bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego oraz zapewnienie uczciwych praktyk w handlu międzynarodowym. Kodeksy praktyk i zalecenia zawarte w Kodeksie Żywnościowym – Codex Alimentarius dostarczają szeregu uznanych na szczeblu międzynarodowym wytycznych dla istniejących już zakładów przetwórczych, wytycznych do organizowania systemów nadzoru nad bezpieczeństwem produktów żywnościowych, stosowania wewnętrznych metod kontroli dla nowych lub rozwijających się zakładów przetwórczych, a także wskazówek dotyczących wybranych dziedzin związanych z przetwórstwem rolno – spożywczym, kontrolą i monitorowaniem jakości żywności.

            Kodeksowe normy jako dokumenty dobrowolne, tworzą płaszczyznę porozumienia pomiędzy odbiorca a dostawcą w obrocie międzynarodowym, pozwalając na jasne sprecyzowanie oczekiwań odbiorcy i deklaracje dostawcy, dotyczącą wysokiej jakości oferowanych produktów żywnościowych.

            Obecnie członkami Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO jest 175 państw. W pracach Komisji uczestniczyć mogą obok państw członkowskich, państwa zainteresowane normami żywnościowymi, na zasadach określonych dla obserwatorów. Obserwatorami mogą też być międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe, które mają prawo zgłaszać uwagi na każdym etapie tworzenie norm, z wyjątkiem ustaleń końcowych, w których przywilej głosowania mają tylko członkowie Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

            Normy kodeksowe, wytyczne, zalecenia, i inne dokumenty tworzone przez Komisje Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, jej 10 Komitetów ogólnych, 7 Komitetów Branżowych, 6 Regionalnych Komitetów Koordynacyjnych i Grupy Zadaniowe AD Hoc o bardzo szerokim spektrum działania. Ważnym obszarem dla działań w tym zakresie stają się pasze, szczególnie w zakresie zastosowania metodologii oceny ryzyka w różnych typach zagrożeń w żywieniu zwierząt. W tym celu Wspólnota Europejska zaproponowała na forum CAC wznowienie Grupy Zadaniowej ds. Żywienia Zwierząt. Znany jest również fakt, że WE ma trudności z zanieczyszczeniami w paszach dla zwierząt importowanych z państw  i wznowienie prac grupy zadaniowej powinno być priorytetem dla państw członkowskich WE.  

                 

 

Krzysztof Kwiatek - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.