Dobrostan

środa, 26 grudnia 2012

Unijne przepisy odnośnie dobrostanu zwierząt Od przyszłego roku w Polsce zaczną obowiązywać unijne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, czyli o zapewnieniu im odpowiednich warunków chowu. Za nieprzestrzeganie prawa grożą rolnikom kary w postaci zmniejszonych dopłat bezpośrednich. Chodzi o unijne wymogi tzw. wzajemnej zgodności (cross compliance ), od spełnienia których zależą dopłaty bezpośrednie. W naszym kraju wchodzą one etapowo. Jako pierwszy - od 2009 r. – wprowadzono wymóg dotyczący ochrony środowiska, identyfikacji i rejestracji zwierząt. Kolejny wprowadzono w 2011 roku – dotyczył bezpieczeństwa żywności. Od 1 stycznia przyszłego roku zacznie obowiązywać ostatni warunek – w sprawie dobrostanu zwierząt. Nowe wymogi będą dotyczyły trzymanych na fermach: koni, osłów, bydła, bawołów, jeleniowatych, świń, owiec, kóz, drobiu, strusi, a także zwierząt futerkowych: lisów, norek, tchórzy, jenotów, nutrii, szynszyli i królików. Unijne przepisy wymagają, żeby rolnik, który ma zwierzęta gospodarskie miał odpowiednie kwalifikacje, m.in. w zakresie ich żywienia, stosowania właściwych technologii chowu, sprawowania opieki nad zwierzętami chorymi, zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych: oświetlenia wentylacji pomieszczeń. Dotyczą także zapewnienia zwierzętom odpowiedniej paszy, wody, urządzeń do karmienia i pojenia, oraz swobody ruchu. Przestrzeganiem unijnych przepisów ws. Ochrony środowiska, jak i utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast Inspekcja Weterynaryjna kontroluje m.in. wykonywanie przepisów w zakresie identyfikacji, rejestracji i zdrowia zwierząt. Od przyszłego roku Inspekcja będzie kontrolowała dobrostan zwierząt. Aby rolnik mógł otrzymać pełne dopłaty bezpośrednie musi przestrzegać wszystkich tych norm. W przypadku, gdy nie są one realizowane, rolnik może być ukarany poprzez zmniejszenie dopłat bezpośrednich. Wysokość kary zależy m.in. od skali niedociągnięć, a także od tego czy się one powtarzają lub powstały umyślnie. W przypadku, gdy stwierdzono, że niezgodność wynika z zaniedbania ze strony rolnika, dopłata zostanie zmniejszona o 3 procent. W przypadku, gdy zaniedbanie powtarza się w kolejnych latach dopłata może być zmniejszona o 15 procent. Natomiast, gdy zostanie stwierdzone, że rolnik celowo dopuścił się zaniedbania obniżka może wynieść 20 procent kwoty dopłaty.